Pts

1 2 3 4 5
Sergii Skhabitskiy 11 13 2 8 6
Ihor Vasylyshyn 9 11 11 11 11